ລົດເຖື່ອນທຸກຄັນ ຈະຖືກຍຶດ ຖ້າບໍ່ນຳໄປແຈ້ງດ່ວນ!

  0
  64

  ລົດເຖື່ອນທຸກຄັນ ຈະຖືກຍຶດ ຖ້າບໍ່ນຳໄປແຈ້ງດ່ວນ!

  ໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນດາຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເດັດຂາດຕໍ່ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນກໍ່ຄືການນໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ຊ່ວຍໃຫ້ລັດສາມາດເກັບພາສີ-ອາກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼຸດລົງໃນ ລະດັບໃດຫນຶ່ງ.

  ແຕ່ກໍ່ຍັງເຫັນສະພາບການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ການຫຼົບຫຼີກພາສີຈາກການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະຕ່າງໆກໍ່ຍັງມີລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍເປັນວົງກວ້າງໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,ສະນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນການນໍາເຂົ້າ, ການນໍາໃຊ້, ແລກປ່ຽນ, ຊື້-ຂາຍຍານພາຫະນະໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທັງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງປະເທດເຮົາ.

  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອກຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 20/ນຍ, ວັນທີ 08.10.2021 ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກເປົ້າຫມາຍຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາ ກະຊວງ/ອົງການ ແລະອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າຢູ່ຂະແຫນງການໃດຫາກມີການຈັດຕັ້ງ ແລະບຸກຄົນໄດ້ນໍາໃຊ້ພາຫະນະເຖື່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນ ປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ແນະນໍາແກ່ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວໄປດໍາເນີນແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍກໍ່ຄືຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະຂັ້ນ;

  ໃຫ້ຜູ້ຄອບຄອງຍານພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ນໍາເຂົ້າ ແລະນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຊຶ່ງມີການຊື້-ຂາຍ, ການນໍາໃຊ້ທະບຽນ, ປ້າຍຍານພາຫະນະ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍພາສີ-ອາກອນ ຫຼືສົ່ງໃສວ່າການທີ່ໄດ້ມາມີໄວ້ໃນການຄອບຄອງຍານພາຫະນະແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນໃຫ້ຕື່ນຕົວ,ສະຫມັກໃຈ ແລະຈິງໃຈນໍາເອົາເອກະສານ,ຍານພາຫະນະມາແຈ້ງຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂຕາມກົດຫມາຍນັບແຕ່ມື້ນີ້ຫາວັນທີ 20 ມັງກອນ 2022

  ຫາກມາແຈ້ງໃນກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ເສຍພາສີ-ອາກອນ ຕາມລະບຽບການທົ່ວໄປ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກປັບໃຫມຖ້າຜູ້ຄອບຄອງ ຍານພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫາກບໍ່ນໍາເອົາເອກະສານແລະຍານພາຫະນະຕົວຈິງມາແຈ້ງຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊ່ວຍ ວຽກຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກ່າວມານີ້, ຈະຖືກດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດຫມາຍ;
  ສໍາລັບຍານພາຫະນະທີ່ມີຢູ່ໃນການຄອບຄອງແບບບໍ່ ຖືກຕ້ອງຫາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດກາພົບເຫັນຈະຖືກຢຶດເປັນຊັບສິນຂອງລັດຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພາສີສະບັບປັງປຸງເລກທີ 81/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 29.06.2020, ສ່ວນຜູ້ທີ່ຄອບຄອງຍານພາຫະນະຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພາສີສະບັບດັ່ງກ່າວ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນ ຄະດີແພ່ງຫຼືກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາແລະກົດຫມາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

  ມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ແລະກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ເປັນຄໍາແນະນໍາໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນລວມທັງການຈັດຕັ້ງແລະບຸກຄົນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຕາມພາລະ ບົດບາດຂອງຂະແຫນງການຕົ້ນ.ມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຂະແຫນງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ລວມ, ຄະນະກໍາມະການຊ່ວຍວຽກເພື່ອດໍາເນີນການກວດກາແກ້ໄຂຍານພາຫະນະທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກເປົ້າຫມາຍຂອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ ຕາມຫນ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດຂອງໃຜລາວຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະເຂັ້ມງວດ.

  ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 20/ນຍ ໃຫ້ສັກສິດ; ກະຊວງການເງິນໄດ້ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຜູ້ຄອບຄອງຍານພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນໍາ ເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກ ປົ້າຫມາຍນໍາເອົາເອກະສານ, ຍານພາຫະນະຕົວຈິງມາແຈ້ງຢູ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະປາບປາມການລັກລອບຫນີພາສີ, ກົມພາສີ (ຂັ້ນສູນກາງ), ພາສີປະຈໍາແຂວງ (ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ) ຫຼືພະແນກການເງິນປະຈໍາແຂວງ ( ສໍາລັບແຂວງໄຊສົມບູນ)

  ເພື່ອດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເສຍ ພາສີ-ອາກອນນັບແຕ່ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ຈົນເຖິງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2022 ໂດຍຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາໃຫ້ເສຍພາສີ-ອາກອນແລະ ຈະບໍ່ຖືກປັບໄຫມ; ການປະກອບເອກະສານທີ່ຕ້ອງນໍາມາຢັ້ງຢືນເສຍພາສີ-ອາກອນມີໃບສະຫນີເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ, ສໍາເນົາບັດ, ປະຈໍາຕົວ, ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ລົດ (ສະເພາະພະ ນັກງານຕໍາຫຼວດ), ບັນຊີທີ່ຂຶ້ນກັບກົມກອງ (ຖ້າມີ) ແລະເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ (ຖ້າມີ)
  ຜູ້ຄອບຄອງຍານພາຫະນະປະເພດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກເປົ້າຫມາຍຫາກບໍ່ເອົາເອກະສານແລະຍານພາຫະນະຕົວຈິງມາແຈ້ງຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດຫມາຍເຊັ່ນ: ສໍາລັບຍານພາຫະນະທີ່ມີຢູ່ໃນ ການຄອບຄອງຫາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດກາພົບເຫັນຈະ ຖືກຍຶດ ແລະຕົກເປັນຂອງລັດຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພາສີສະບັບປັງປຸງ ເລກທີ 81/ສພຊ, ລົງວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2020

  ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຄອບຄອງຍານພາຫະນະຍັງຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພາສີສະບັບປັງປຸງເລກທີ 81/ສພຊ, ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີ ແພ່ງ ຫຼື ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະກົດຫມາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເດັດຂາດ.
  ວິທີກໍານົດການຄິດໄລ່ພາສີ-ອາກອນ: ການກໍານົດພື້ນຖານການຄິດໄລ່ພາສີ-ອາກອນໃນການແກ້ໄຂຍານພາຫະນະທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກ ເປົ້າຫມາຍແມ່ນອີງໃສ່ລາຄາທີ່ກະຊວງການເງິນກໍານົດອອກຕາມປະເພດພາຫະນະ, ຄວາມແຮງ, ປີຜະລິດ ແລະ ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼືການ ປະເມີນສະພາບເຕັກນິກຕົວຈິງຂອງຄະນະກໍາມະການຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ກໍານົດດັ່ງນີ້:

  ສໍາລັບຍານພາຫະນະທີ່ນໍາ ໃຊ້ບໍ່ເກີນ 4 ປີ (ນັບທັງປີປະຈຸບັນ) ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຖານລາຄາອ້າງອີງຕາມລາຄາຊື້ຂາຍຕົວຈິງທີ່ກົມພາສີກໍານົດ (ໃນລະບົບ ASYCUDA) ເປັນພື້ນຖານຄິດໄລ່ຄ່າພາສີອາກອນ ຕາມລະບຽບການແລະຫຼັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຂອງຍານພາຫະນະຕາມຫຼັກການ, ລະບຽບການຂອງກະຊວງ ຍທຂ;

  ສໍາລັບຍານພາຫະນະທີ່ນໍາໃຊ້ເກີນ 4 ປີຂຶ້ນໄປໃຫ້ອີງໃສລາຄາທີ່ກະຊວງການເງິນກໍານົດອອກ ແລະ ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼືຕາມການປະເມີນສະພາບເຕັກນິກຕົວຈິງ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງ ຍທຂ; ພື້ນຖານລາຄາຄິດໄລ່ຄ່າພາສີ-ອາກອນສໍາລັບຍານພາຫະນະທີ່ກໍານົດ

  ສໍາລັບມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕໍ່ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສະຫມັກໃຈ ແລະ ບໍ່ຈິງໃຈນໍາເອົາເອກະສານ, ຍານພາ ຫະນະຕົວຈິງມາແຈ້ງຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊ່ວຍວຽກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕາມກໍານົດເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ຈະຖືກຍຶດ ຍານພາຫະນະມາເປັນຂອງລັດພ້ອມທັງຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນ ຄະດີອາຍາ ແລະກົດຫມາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເດັດຂາດ.

  ທີ່ມາ: ນັກທຸລະກິດ New CEO Laos

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.